logo-mini
Tababaei

علم حروف أبجد و اقسام آن‏

اشتراک‌گزاری

علم حروف أبجد و اقسام آن‏

مرحوم علامه حسینی طهرانی: راجع به حروف أبجَد و استنتاجات آن و استخراجات و اثرات آن طبق مطالب وارده در كتب؛ و نيز راجع به اقسام ابجد كبير و صغير و وسيط، و مقدار اهمّيّت هر يك و حساب كردن آن را، بطريق مجمل و يا مفصّل بيان فرمائيد!

مرحوم علامه طباطبائی: أبجد كبير ظاهراً از مسلّمات است؛ و آن از عدد يك تا هزار است كه به بيست و هشت حرف در زبان عرب تقسيم شده است. و در بين مسلمانان از شيعه و سنّى جاى شبهه و ترديد نيست، و علماى فريقين مانند شيخ بهاء الدّين عاملى و شيخ مُحيى الدّين عربى در اينجا سخن را بسط داده‏ اند.

و در بين غير مسلمانان نيز ابجد كبير معروف است. و قبل از اسلام در طائفه يهود رائج و دارج بوده، و از زبان عبرى يهود، به مسلمين وارد شده است. و اتّفاقاً با آنكه زبان عبرى بيست و دو حرف بيشتر ندارد؛ و حروفات «ث خ ذ ض ظ غ» در زبان آنها نيست، و فقط حروف تهجّى را تا قَرِشَتْ دارند، معهذا به أبجد كبير معتقد بوده و تا عدد هزار را پخش بر حروف خود می ‏كنند.

روزى در مجلسى بوديم كه در آنجا سخن از جا دادن يك تا عدد هزار در الفباى عبرى كه ۲۲ حرف است به ميان آمد، و بعضى از مطّلعين و اهل فنّ حضور داشتند. من اعتراض كردم كه زبان عبرى، حروفات تهجّى را فقط تا قَرِشَتْ دارد و عدد تاء، چهار صد است، چگونه می توانند آنها به أبجد معترف باشند؟

گفتند: به طريق خاصّى آن شش عدد ديگر را براى محاسبه در الفباى خود وارد می كنند، تا محاسبات آنان نيز از يك شروع و به عدد هزار منتهى شود.

و در آن مجلس يك نفر از فلاسفه ژاپنى بود. با آنكه ريشه عقائد ژاپنی ‏ها به چينی ها بر می ‏گردد و آنها وثنى هستند، من سؤال كردم: آيا شما به حروف و تأثيرات آن معتقد هستيد؟

در پاسخ گفت: آرى، به حروف ابجد كبير معتقديم! و در اين باره كتابهائى از زمان قديم داريم كه بسيار شايان دقّت و ملاحظه است.

عجيب است كه می ‏گويند: ژاپنی ‏ها و چينی ‏ها حروف الفبايشان سيصد حرف است، و بطريق خاصّى اعداد ۱ تا ۱۰۰۰ را كه ۲۸ عدد است بر تمام الفباى خود قسمت می ‏كنند.

لابدّ مانند زبان فارسى كه حرف چ را ج، و حرف ژ را ز، و حرف گ را ك، و حرف پ را ب حساب می ‏كنند، آنها نيز بسيارى از حروف خود را كه قريب المخرج می ‏باشند حرف واحد در موقع محاسبه به شمار می ‏آورند.

و عليهذا همانطور كه نقل هم شده است، حساب أبجد در زبان چينی ‏ها بسيار مشكل و براى تشخيص و تعيين اعداد حروف، احتياج بتخصّص و فنّ دارند كه فقط بعضى از علماء متبحّر آنها از عهده محاسبه می ‏توانند برآيند.

تقسيم آيه مباركه بسْمِ اللَهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ در مربّع، به حروف أبجد براى دفع أجانين و افراد مبتلاى به جنّ و جن زدگى مفيد است.

ابجد كبير آنست كه هر حرفى از حروفات بيست و هشتگانه زبان عرب، از يك تا هزار داراى عدد مخصوصى است بدين ترتيب‏:

أَبْجَد، هَوَّز، حُطِّى، كَلِمَن، سَعْفَص، قَرِشَت، ثَخِّذ، ضَظِغ، لَا.

البتّه هميشه همزه (أ) و الف (ا) هر يك را به عدد ۱ حساب می ‏كنند و حروفاتى كه بواسطه تشديد مكرّر است يكحرف محاسبه می نمايند، مثلًا لفظ علىّ را ۱۱۰ می ‏گويند؛ چون ع ۷۰ و ل ۳۰ و ى ۱۰ است و مجموعاً می شود ۱۱۰.

و كلمه قُدُّوس را ۱۷۰ می ‏گيرند؛ چون ق ۱۰۰ و د ۴ و و ۶ و س ۶۰ است، و دالِ مكرّر در تلفّظ حساب نمی ‏شود.

و كلمه فَعّال را ۱۸۱ مي گيرند؛ چون ف ۸۰، ع ۷۰، ا ۱، و ل ۳۰ است.

وليكن استثناءً كلمه جلالة الله را با آنكه لام آن تشديد دارد دو حرف حساب می ‏كنند، و ألف الله را حساب نمی كنند؛ و بنابراين الله ۶۶ می ‏شود؛ چون ا ۱ و ل ۳۰ و ل ۳۰ و ه ۵ است. و بهمين جهت الله را در كتابت با تشديد نمی ‏نويسند؛ چون لام را مكرّر می ‏نويسند و بنابراين تشديد ندارد. و ألف را نيز نمی ‏نويسند، بلكه بصورت دو لام مكرّر و بدون الف می ‏نويسند، اينطور: الله، در حاليكه طبق قواعد معمولى رسم الخطّ بايد اينطور نوشته شود: الّاه.

ليكن چون رسم الخطّ عربى طبق حساب أبجد است لذا الّاه را بايد بصورت الله نوشت.

و بر همين اساس، چون حروفات مشدّد در كتابت يكحرف نوشته می ‏شود، يكحرف محاسبه می ‏شود. و بر همين قاعده نيز چون الف إلاه را حساب نمی ‏كنند در كتابت إله (بدون الف) نوشته می ‏شود، و عليهذا ۳۶ خواهد بود.

و الف رَحْمان را نيز حساب نمی ‏كنند، چون در كتابت رَحْمَن (بدون الف) نوشته می ‏شود، و بنابراين ۲۹۸ خواهد بود. اين راجع به أبجد كبير بود.

امّا أبجد صغير را اطلاق كنند بر عدد حروف ابجدى با طرح ۹، ۹ از آنها. مثلًا حرف ى عددش يك است؛ چون از عدد ى در ابجد كبير كه ده می ‏باشد، نه واحد كم شود يك می ‏ماند. و حرف ن عددش پنج است؛ چون پنج نه تا، از پنجاه كم شود پنج می ‏ماند. و بنابراين، حرف ط و حرف ص و حرف ظ أصلًا عدد ندارند. چون از آنها اگر نُه نُه طرح شود هيچ نمی ‏ماند.

و امّا أبجد وَسيط را اطلاق كنند بر حروف ابجدى كبير با طرح دوازده، دوازده از آن؛ بهمين طريقى كه در ابجد صغير ذكر شد.

و امّا أبجد أكبر را اطلاق كنند بر حروف ابجدى با تضعيف ده برابر. مثلًا حرف ى بعدد ابجد اكبر عددش صد خواهد بود، و حرف غ عددش ۱۰۰۰۰ (ده هزار) خواهد بود، و همچنين در سائر حروف بهمين منوال. پس از بيان اين مطالب، حال بايد دانست كه هر كلمه را بحروف ابجد، يا بحساب مجمل محاسبه می ‏كنند و يا بحساب مفصّل.

مجمل آنستكه تعداد حروفات كلمه را آنچنانكه نوشته می ‏شود بايد حساب كرد. مثلًا كلمه قدّوس چهار حرف دارد. بنابراين قدّوس ۱۷۰، و فعّال ۱۸۱، و يا أحَدُ يا صَمَدُ ۱۶۹ خواهد بود.

و مفصَّل آنستكه تعداد حروفات كلمه را آنچنانكه تلفّظ می شود بايد حساب كرد. بنابراين هر حرفى، چون در تلفّظ بچند حرف تلفّظ می ‏شود، بايد تمام حروفات در حساب آورده شود؛ مثلًا قدّوس چهار حرف دارد: ق د و س.

ق اينطور تلفّظ می ‏شود: قاف، لذا بايد آنرا سه حرف حساب كرد: ق (۱۰۰) ا (۱) ف (۸۰) و بنابراين، عدد قاف ۱۸۱ خواهد بود.

د اينطور تلفّظ می ‏شود: دال، لذا بايد آنرا سه حرف حساب كرد: د (۴) ا (۱) ل (۳۰) و بنابراين عدد دال ۳۵ است.

و اينطور تلفّظ می ‏شود: واو، لذا بايد آنرا نيز سه حرف محاسبه كرد: و (۶) ا (۱) و (۶).

س اينطور تلفّظ می ‏شود: سين و آنرا نيز بايد سه حرف حساب كرد: س (۶۰) ى (۱۰) ن (۵۰).

بنابراين، كلمه قدّوس به حساب مفصّل ۳۴۹ خواهد بود؛ در حاليكه به حساب مجمل ۱۷۰ محاسبه شد.

مثال ديگر: يا أحَدُ يا صَمَدُ اينطور تلفّظ می ‏شود:

و چون آنرا مبسوط كنيم اينطور تلفّظ می ‏شود: «يا، الف، الف، حا، دال، يا، الف، صاد، ميم، دال».

بنابراين، بايد هر يك از اين حروف را مفصّلًا بحساب آورد؛ اينطور:

۱۰ ۳۰ ۱ ۴ ۱ ۸ ۸۰ ۳۰ ۱ ۸۰ ۳۰ ۱ ۱ ۱۰

ى ا أ ل ف أ ل ف ح ا د ا ل ى‏

۳۰ ۱ ۴ ۴۰ ۱۰ ۴۰ ۴ ۱ ۹۰ ۸۰ ۳۰ ۱ ۱

ا أ ل ف ص ا د م ى م د ا ل‏

و بنابراين، مجموعاً ۶۱۹ خواهد بود؛ در حاليكه همين كلمه مباركه بحساب مجمل ۱۶۹ می ‏باشد.

منبع: کتاب مهر تابان


4 نظر

 • سلام و خسته نباشید.من برای بار چندمه که این سوالو میپرسم.و شما جوابمو ندادین چون ظاهرأ جای درستی اونو نپرسیدم.سوال من مربوط به حروف ابجد هست.میخواستم خواهش کنم اگه میشه بگید اسامی مثل (محمد، فضل اله، صدیق) آیا جزو اسامی متبرک هستن و باید برای نوشتن دعا به جای این اسامی از حروف ابجد آن استفاده کنیم؟خواهش میکنم جواب منو بدین تا اینقدر مزاحم شما نشم.ممنون

  • مهرپويا

   سلام.

   دلایل عدم انتشار نظرات:

   ۱- استفاده از حروف انگلیسی در نوشتن نام و یا متن نظر.

   ۲- استفاده از اسامی مستعار، آدرس ایمیل جعلی.

   ۳- بی ربط بودن متن ارسالی با محتوای مطلبی که منتشر کرده‌ایم.

   ۴- توهین، فحاشی، تبلیغ.

   ۵- درج مسائل و مشکلات شخصی.

   طبق اعلام قبلی به نظر خودتون دقت بفرمائید:

   ۱- تایپ لاتین نام 

   ۲- استفاده از نام مجعول یوحنا

   ۳- طرح سئوال بی‌مورد.

   دوست عزیز

   بنده قانونا اجازه جواب دادن به سئوالاتی که مشکلات شخصی و یا شبهات کاربرا هستن و توی مطالب منتشره اشاره‌ای به اون‌ها نشده معذورم. سئوال شما یک سئوال بی‌مورده که باید از کسی که باعث ایجادش شده بپرسید و نه از بنده.

   نکته دیگه اینه که عضو وی‌آی‌پی ما هستید و به اخطار تکمیل مشخصات واقعی اقدام نکردید. اگر اکانت شما نیاز به ریکاوری پیدا کنه، به دلیل استفاده شما از مشخصات جعلی؛ قطعا کاری از دست بنده ساخته نیست. در اولین فرصت، نسبت به اصلاح مشخصاتتون اقدام بفرمائید.

   موفق و موید باشید.

 • با سلام خدمت شما. اول از همه میخوام عذرخواهی کنم از شما  وبگم غلط کردم دیگه هیچوقت به رمزو راز نمیام. دوم اینکه اسم من مجهول نیست یوحنا اسم یکی از حواریون حضرت مسیح (ع) است که البته خود شما بهتر از من میدونید و خیلی ها هستن تو ی همین ایران خودمون که این اسم توی شناسنامه شون هست.سوم اینکه قبل از اینکه من این اسم کاربری رو انتخاب کنم نمیدونستم که نباید انگلیسی تابپ کنم. چهارم اینکه اگه من دوست شما بودم اینقدر تند جواب نمیدادین البته شما همیشه عصبانی هستین.بازم غلط کردم شما به بزرگواری خودتون ببخشید

  • مهرپويا

   سلام.

   ۱- جنابعالی حواری حضرت مسیح هستید؟

   ۲- حواری حضرت مسیح عضو سایت ما شده الآن؟ من تا به حال کسی رو به نام یوحنا ندیدم و توی لیست اسامی هم که در اینترنت هست، ندیدم این اسم رو مسلمان یا ایرانی روی بچه خودش گذاشته باشه. 

   ۳- موقع عضویت اخطار نکردیم که حتما از انتخاب اسامی مجعول خودداری کنید؟ نگفتیم اگر اسم جعلی ببینیم کلا حذف می‌کنیم؟ شما رو حذف نکردیم بدهکارم شدیم؟ یه کم فکر کنید می‌بینید که چرا این کارو کردیم. جلوگیری از تضییع حق کاربر توی پرداخت حق اشتراکش. شما فردا اشتراکت از بین بره، رمزت گم بشه، پرداخت کنی و فعال نشه؛ می‌گی من یوحنا هستم حواری مسیح علیه‌السلام و پول پرداخت کردم و اینم شماره کارتمه؟! فردا مشکل برای رمز عبورت پیش اومد می‌تونی اثبات کنی صاحب اکانتی؟

   ۴- توی قسمت کامنت‌ها نگفتیم مشکلات شخصی خودتونو مطرح نکنید؟ شما مشکلتون با مطلب ما بوده که سئوال طرح کردید یا حالا جایی خوندید و ما بدهکار جوابیم؟

   ۵- جنابعالی می‌تونی اثبات ادعا کنی که بنده فقط دارم به دوستانم جواب می‌دم؟ شما دو تا کامنت از دوستان منو کپی کن اینجا که من جواب داده باشم. اگر تونستی فقط دو تا دونه نمونه برام بذاری، من کلا سایت رو تعطیل می‌کنم و از همه عذرخواهی می‌کنم.

   ۶- شما که ماشآءالله علم لدنی دارید و چشم بصیرت و می‌تونی تشخیص بدی من دائم عصبانی هستم؛ جواب سئوال خودت رو نمی‌تونی استخراج کنی؟ 

   ۷- بنده برای شما دعوتنامه فرستادم که تشریف بیارید و اینجا ما مرکز پاسخگویی به شبهات علوم خفیه راه انداختیم و شما هر جا سئوالی داشتی از ما بپرس؟ خیر دوست عزیز. اگر بنا باشه بنده بشینم اینجا فقط سئوالات متفرقه شما و دیگران رو جواب بدم؛ کلا وقت برای انتشار مطالب جدید نمی‌مونه برام. 

   ۸- جنابعالی تافته جدا بافته هستی که من سئوال شما رو که اصلا ربطی به مطالب ما نداشته جواب بدم و سئوال دیگر دوستان رو جواب ندم؟

   ۹- بنده به غلط کردن کسی احتیاج ندارم. به منطق شما هست که دلگرمی دارم و می‌بینم متاسفانه توقع جنابعالی کلا غیرمنطقیه.

   موفق باشید

نظر بدهید